Шинэ

Бүртгэлийн дугаар: F971212RP00268
Худалдааны нэршил: Флюдитек
Олон улсын нэршил: Карбоцистеин
Эмийн хэлбэр: 5% сироп
АТС код: R05CB03